Regulamin świadczenia usług audytu

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowane następujące definicje:

 1. REGULAMIN – niniejszy zbiór zapisów regulujących kwestie dotyczące świadczenia Usług Audytu Ogólnozdrowotnego oraz Wprowadzania Rozwiązań Well-beingowych
 2. USŁUGI AUDYTU OGÓLNOZDROWOTNEGO – ogół działań związanych z badaniem, monitorowanie i diagnozowaniem stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, poziomu stresu w firmie Zamawiającego. 
 3. USŁUGI WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ WELL-BEINGOWYCH – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem pozapłacowych benefitów w firmie Zamawiającego.
 4. ORGANIZATOR – Health Pro spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 92 lok B, 53-333, Wrocław, NIP 8961628703, REGON 526142690 
 5. ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
 6. UCZESTNIK – Zamawiający bądź osoba wyznaczona przez niego do wzięcia udziału w projekcie/audycie.
 7. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem przy zachowaniu minimum trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznaniem się Zamawiającego z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków, zapłatą zaliczki – 100% wartości Usługi przy rezerwacji terminu oraz uzgodnieniem aspektów logistycznych dotyczących Usługi, przez co rozumiemy: zaakceptowany przez obie Strony Umowy termin i miejsce realizacji Usługi.

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia Usług Audytu Ogólnozdrowotnego oraz Wprowadzania Rozwiązań Well-beingowych, warunki zawierania umów, a także procedury postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Audytu Ogólnozdrowotnego oraz Wprowadzania Rozwiązań Well-beingowych jest Health Pro spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 92 lok B, 53-333, Wrocław, NIP 8961628703, REGON 526142690.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, a Zamawiającym i Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem https://health-being.pl/ nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.
 1. Warunki współpracy i płatności
 1. Po ustaleniu terminu wprowadzanych rozwiązań/audytu dalej zwanymi Usługami, zostanie wystawiona faktura pro forma na 100% wartości Usługi wraz z dodatkowymi opłatami, zgodnie z ustaleniami obu Stron (np. dojazd prowadzących na miejsce wykonania usługi, organizacja sali szkoleniowej, rezerwacje hotelowe i inne dodatkowe, wynikające ze wspólnych ustaleń).
 2. Pierwsze spotkanie w formie wizji lokalnej i wywiadu z Zamawiającym jest bezpłatne i niezobowiązujące do podjęcia współpracy.
 3. Wszystkie kwestie dotyczące świadczenia Usług Audytu Ogólnozdrowotnego oraz Wprowadzania Rozwiązań Well-beingowych będą wprowadzane w oparciu o dokładny terminarz.
 4. Przy pierwszym spotkaniu Organizatora i Zamawiającego i wyrażeniu chęci współpracy zawarta zostanie umowa wstępna wraz z klauzulą o poufności.
 5. Gwarancją rezerwacji terminu realizacji Usługi jest opłacenie faktury pro forma, o której mowa w punkcie powyżej, w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wystawienia faktury pro forma, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie realizacji Usługi.
 6. Przyjmując ofertę Organizatora i dokonując wpłaty Zamawiający akceptuje zasady i warunki rezygnacji z Usługi i zwrotu wpłaconych kwot określonych poniżej.
  a) nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
  b) nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
  c) później niż 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia.
 7. Po otrzymaniu płatności faktury pro forma przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej.
 8. Przyczyny rezygnacji z zamówionej Usługi lub zmiany jej terminu nie mają wpływu na zasady określone w punkcie 3.
 9. Kwoty zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu odwołania terminu świadczonej Usługi stanowią wynagrodzenie Organizatora za pozostanie w gotowości do świadczenia usługi w pierwotnym terminie.
 10. Wszelkie korekty należnego wynagrodzenia oraz kosztów dodatkowych zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi.
 11. Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości, w przypadku:
 12. a) rezygnacji z wykonania Usługi przez Organizatora,
 13. b) zaproponowania przez Organizatora zmiany terminu wykonania Usługi i braku akceptacji tego terminu przez Zamawiającego.
 14. Komunikacja związana z odwołaniem lub zmianą terminów usług dla swej ważności wymaga komunikacji e-mail lub telefonicznej z opiekunem Zamawiającego.
 1. Zobowiązania Stron
 1. Organizator zobowiązuje się świadczyć Usługi przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepiej pojętym interesie Zamawiającego i jego klientów zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i uzgodnieniami szczegółowymi.
 2. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, lekarskiej oraz pozostałego personelu co w razie potrzeby można poświadczyć odpowiednimi dokumentami poświadczającymi kompetencje.
 3. W przypadku szkoleń, Organizator każdorazowo jest zobowiązany do dostarczenia każdemu Uczestnikowi odpowiednich materiałów szkoleniowych.
 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za Usługę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami szczegółowymi.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty realizacji Usługi.
 2. Reklamacje Usług Audytu Ogólnozdrowotnego oraz Wprowadzania Rozwiązań Well-beingowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie pkt. 4 § 1 bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@healthproclinic.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. a) imię i nazwisko/nazwę Zmawiającego,
 5. b) adres siedziby Zamawiającego,
 6. c) przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji)
 7. d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 8. e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Organizator potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, to Organizator wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 1. Majątkowe Prawa Autorskie
 1. Dostarczane Uczestnikom materiały przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem pkt. 2 w niniejszym paragrafie.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów przekazanych Uczestnikom na potrzeby realizacji Usługi nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji Usługi i upublicznione przez Organizatora, można przechowywać i drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Organizator może poprosić Uczestników Warsztatu o anonimowe wypełnienie ankiety w formie papierowej, której celem będzie ocena przeprowadzonego Warsztatu.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://health-being.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.