Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Health Pro spółka z o.o.

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@health-pro.pl

Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

PRYWATNOŚĆ, POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Health Pro spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 92 lok. B, 53-333, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001053535, NIP: 8961628703, REGON: 526142690 („Administrator”).
 2. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 92 lok B, 53-333, Wrocław;
  2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 731 981 057;
  3. drogą e-mailową wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@health-pro.pl
 4. Administrator danych osobowych nie ma obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych i taki Inspektor nie został ustanowiony.
 5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Użytkowników
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. adres IP;
  5. podstawowe dane dotyczące stanu zdrowia;
  6. dane dotyczące aktywności sportowej;
  7. dane dotyczące zwyczajów żywieniowych;
  8. dane dotyczące stanu zdrowia psychicznego.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:
  1. na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika i dobrowolnego podania niezbędnych danych osobowych w celu realizacji Usług przez Health Pro – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. w celu oferowania Użytkownikom przez Health-being oraz Health Pro produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z pomocą profilowania – wyłącznie podstawie odrębnej i wyraźnej zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. w celu realizacji Usług przez Health Pro – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  4. w celu umożliwienia Użytkownikom uczestniczenia w usługach Health-being oraz Health Pro – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  5. w celu w jakim może być to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  6. w celach podatkowych i rachunkowych – w sytuacji gdy korzystanie z Serwisu lub Usług jest odpłatne, a przetwarzane dane są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  7. w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osoby trzecie tj. administrowania Serwisem lub Serwisem Zewnętrznym, identyfikacji błędów w strukturze Serwisu lub Serwisu Zewnętrznego oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  8. w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami i możliwości dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  9. w sytuacji gdy w celu świadczenia Usług Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (dane dotyczące stanu zdrowia, aktywności sportowej, zwyczajów żywieniowych), takie szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO wyrażonej w postaci chęci i woli podania takich szczególnych danych osobowych. Podanie przez Użytkownika szczegółowych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej Usługi.
  10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji Usług przez Health Pro oraz uczestniczenia Użytkownika w Health-being. Brak przekazania przez Użytkownika podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia kontakt Health Pro z Użytkownikiem.

Działania marketingowe

 1. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Health Pro oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Health Pro na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta przez Użytkownika. 
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator przetwarzał jego dane;
 3. Użytkownik może także wypisać się z Newslettera
  1. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  3. przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane następującym kategoriom podmiotów:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  2. lekarzy psychiatrów współpracujących z Health Pro
  3. trenerów i fizjoterapeutyów współpracujących z Health Pro;
  4. dietetyków współpracujących z Health Pro
  5. psychoterapeutów i psychologów współpracujących z Health Pro
  6. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację Umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wykonujące usługi diagnostyki, transportu, żywienia czy też konsultacji);
  7. podmioty świadczące usługi IT oraz usługi marketingowe;
  8. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy;
  9. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google Ireland Limited;
  10. podmioty administrujące/zarządzające Serwisami Zewnętrznymi lub ich właściciele;
  11. podmioty zewnętrzne prowadzące działalność audytorską/ kontrolną względem Administratora;
  12. podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osoby przez nie uprawnione;
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, okres trwania Umowy i Umowy o Świadczenie Usług, a po udzieleniu odpowiedzi lub rozwiązaniu Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Umową, lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Health Pro i jakie mogą być podnoszone wobec Health Pro w związku z Umową o Świadczenie Usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu.
 5. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 6. Administrator może zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych. Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 7. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do analizy zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym
 8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby dane osobowe Użytkowników były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników przez Administratora zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  2. cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

Ponadto, w Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookies ,   umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań;
 5. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (w przypadku zalogowania się do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła; dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Administrator Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Health Pro reklamodawców. Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności przez sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated? hl=pl. Administrator Serwisu dodatkowo zaleca Użytkownikom zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics: https:// www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
 9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ,
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  5. Safari :https://www.apple.com/pl/legal/privacy/pl/
 11. Administrator Serwisu zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Zmiana polityki prywatności

 1. Health Pro spółka z o.o. może z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności newslettera strony www.health-being.pl lub www.health-pro.pl , zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług, wprowadzanie nowych funkcjonalności) dokonać zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. O zmianie Polityki Prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowej Polityki Prywatności na internetowej stronie www.health-pro.pl , www.health-being.pl oraz w siedzibie Health Pro spółka z o.o.
 3. Prawem właściwym dla Polityki Prywatności jest prawo polskie.